Redna letna skupščina 2019

Izvršni odbor Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije (ZDLBS) v skladu z določbami
ZDru-1 in 18. in 20. člena Statuta objavlja

REDNO LETNO SKUPŠČINO ZDLB SLOVENIJE,

ki bo v nedeljo, 3. 2. 2019, ob 10. uri v City Hotelu, Dalmatinova ulica 15 , Ljubljana (nasproti RTV), z naslednjim dnevnim redom:

10.00 Začetek

1. Izvolitev organov skupščine
2. Poročilo o delu ZDLBS za leto 2018
3. Finančno poročilo za leto 2018

a) Bilanca stanja iz izkaza poslovnega izida 2018

4. Poročilo Nadzornega odbora 2018
5. Poročilo Disciplinske komisije 2018
6. Predlog spremembe Statuta ZDLBS – delovanje v javnem interesu
7. Program dela v letu 2019
8. Finančni plan za leto 2019
9. Pobude in predlogi (članarina 2019)

12.10 Predavanja s področja zakonodaje

13.30 Kosilo

V skladu s 16. členom Statuta vsako društvo – član Zveze imenuje v skupščino Zveze štiri zastopnike. Vsako društvo-član ima v skupščini en glas.

Sporočite imena zastopnikov na Skupščini in njihove funkcije (predsednik, blagajnik …) do
četrtka, 30. 1. 2019, na e-naslov: info@zdlbs.si.